Few lines Direct from the heart

inspirational-shayari
“I MäÝ nÖt Hævè Thè $eñse Höw to TälK tÖ PeOple,
Bùt My Miñd ís PurE & Thèrè is No Ìntêntíöñ To hùrt Sùm1” (‘ ‘)
Thë Mö$t BèÁùtFù£ Mù$îÇ Iñ ThË WöR£D Î$ Ûr “Øwñ HèäRtbEät”
It gìvès äñ aSSuRaÑcE thÀt u’ll sÜrvÎve eVeÑ whÈn
thÈ WhÖle wºr£d leAvEs U À£ÖÑÈ….” :’)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *